cron表达式

2020-06-25

java

表达式

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
每隔5秒执行一次:*/5 * * * * ?

每隔1分钟执行一次:0 */1 * * * ?

每天23点执行一次:0 0 23 * * ?

每天凌晨1点执行一次:0 0 1 * * ?

每月1号凌晨1点执行一次:0 0 1 1 * ?

每月最后一天23点执行一次:0 0 23 L * ?

每周星期天凌晨1点实行一次:0 0 1 ? * L

26分、29分、33分执行一次:0 26,29,33 * * * ?

每天的0点、13点、18点、21点都执行一次:0 0 0,13,18,21 * * ?