js数组去重

2022-01-27

前端

最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云

我们使用数组解构+Set去重:

1
2
let list = [1,1,2,3]
list = [...new Set(list)]

image-20220127161005947

这里set是一个不重复的集合类,构造函数中我们传入了另一个list

如果是两个数组去重

1
2
3
let list = [1,2,3]
let array = [2,3]
list = [...new Set([...list,...array])]

写法如下:

image-20220127161231790