qs

2023-08-28

前端

与情人的小冲突,常常要靠温存、沉默和忍耐来解决,而说理往往无济于事。——安德烈·莫洛亚

分享一个前端库qs

https://github.com/ljharb/qs

主要是用于请求参数和对象的互转

1
2
3
4
5
6
7
8
var qs = require('qs');
var assert = require('assert');

var obj = qs.parse('a=c');
assert.deepEqual(obj, { a: 'c' });

var str = qs.stringify(obj);
assert.equal(str, 'a=c');